Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok

Tytuł strony Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Termin załatwienia sprawy
  • niezwłocznie
Opłaty

Opłat można dokonać przelewem na rachunki bankowe Starostwa:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003 – za dokument

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;

  • dostępny wyłacznie w siedzibie organu.

Osoba podlegająca sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego zgłasza się do Wydziału Komunikacji celem wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK) dołączając fotografię.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dowód osobisty
Informacje dodatkowe

Osoba pozbawiona prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok ubiegająca się o zwrot zatrzymanego praw jazdy podlega sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.

Osobie, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, profil kandydata na kierowcę generuje się po dostarczeniu wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Prawa jazdy

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Prawa jazdy
  2. Profil kandydata na kierowcę

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony