Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Tytuł strony Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

Termin załatwienia sprawy

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Opłaty

- Opłata skarbowa za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 412 zł

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

2. Oświadczenie o zgodności i autentyczności danych zawartych we wniosku oraz o fakcie, iż przedsiębiorcy znane są warunki prowadzenia stacji kontroli pojazdów zawarte w ustawie prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r.;

3. Oświadczenie o niekaralności oraz o fakcie, iż w stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

4. Oświadczenie o zatrudnieniu uprawnionych diagnostów;

5. Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca, że wyposażenie i warunki lokalowe zgodne są z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań technicznych;

6. Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;  

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony