Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce

Tytuł strony Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów ,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Do 1 m-ca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

Do 2 m-cy – sprawy szczególnie skomplikowane

Opłaty
 • Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Znaki legalizacyjne - 12,50 zł
 • Tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00zł,
 • Tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, do przyczepy – 40,00 zł,
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.

- Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003.

 - Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rejestrację;

2. Dowód własności pojazdu;

3. Jeden z dokumentów:
a) świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
b) świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
c) świadectwo zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
d) dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
e) świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
f) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
g) uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia,
h) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
i) świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu
- jeżeli są wymagane; świadectwa zgodności WE, świadectwa zgodności oraz oświadczenia zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu mogą być podpisane podpisem odbitym sposobem mechanicznym

Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie dokumentów oryginalnych.

Rejestracja pojazdu ma formę decyzji administracyjnej i odbiór decyzji jest osobisty lub przez pełnomocnika.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Rejestracja pojazdu

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Rejestracja pojazdu z kraju.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony