Wydanie, przedłużenie, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Tytuł strony Wydanie, przedłużenie, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Termin załatwienia sprawy

2 dni

Opłaty

- 50,00 zł – za wydanie zezwolenia

Opłat można dokonać przelewem na rachunki bankowe Starostwa:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003 – za dokument

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie, przedłużenie ważności, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

     a) Wydanie zezwolenia:

 • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne, w przypadku kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych – zaświadczenie wydane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

     b) Przedłużenie ważności zezwolenia:

 • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

     c)  Rozszerzenie zakresu zezwolenia:

 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • dowód osobisty
Informacje dodatkowe

Pojazdem uprzywilejowanym może kierować osoba która:

 1. ukończyła 21 lat
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii
 3. uzyskała orzeczenie lekarskie i psychologiczne
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Prawa jazdy

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Prawa jazdy
 2. Zezwolenie do kierowania poj. uprzywilejowanymi

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony