Wpis do ewidencji wykładowców

Tytuł strony Wpis do ewidencji wykładowców
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Opłaty

- wpis do ewidencji instruktorów 50 zł

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców;

2. Oświadczenie o niekaralności;

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;

4. Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

5. Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony