Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I i II

Tytuł strony Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I i II
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Drogach Publicznych z dnia 3 października 2018r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Postępowania Administra­cyjnego z dnia 20 grudnia 2020r.
Termin załatwienia sprawy

Kategoria I, II – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

Opłaty
 • Za udzielenie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w zależności od kategorii oraz okresu ważności na jaki ma zostać wydane zezwolenie, pobiera się opłatę w wysokości:
 • Kategoria I:
    - 100 zł. dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
 • Kategoria II:
    - 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
    -   400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
    - 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
    - 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
 • Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro­ku­ry oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełno­moc­nictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłaty nie po­biera się, jeżeli dokument stwierdzający udzie­le­nie pełnomoc­nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia zostały po­świadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i upoważ­niają do odbioru dokumentów, a także wtedy, jeżeli peł­no­moc­nictwo udzie­la­ne jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń­stwu).
 • Opłaty za zezwolenie wnosi się gotówką w kasie lub przelewem na rachu­nek bankowy Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachunku: 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003
 • Opłatę skarbową wnosi się gotówka w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachun­ku: 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092.
Tryb odwoławczy - Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania licencji – decyzji. - Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 123
Opłaty za odwołanie Nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu 1. W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości przedsiębiorcy lub pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika 2. Do wszystkich składanych kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • oryginały wymaganych dokumentów
Informacje dodatkowe

Zezwolenia:

 1. Kategorii I (po drogach publicznych z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad, pojazdu nienormatywnego: pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej), którego:

a) długość, wysokość, naciski osi oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych; 

b) szerokość nie przekracza 3,5 m.

    2.Kategorii  II po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:

a) długość nie przekracza:
    - 15 m dla pojedynczego pojazdu,
    - 23 m dla zespołu pojazdu,

b) szerokość nie przekracza:

   -  3,2 m,

c) wysokość nie przekracza 4,3 m;

d) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych;

 • Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:

  Kat I –   12 miesięcy,
  Kat II – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony