Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Tytuł strony Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administra­cyjnego

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w spra­wie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wy­ko­nywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie cer­tyfikatu kompetencji zawodowych, zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w spra­wie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wy­ko­nywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie cer­tyfikatu kompetencji zawodowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów .

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy
 • Do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 • Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.
Opłaty
 • Za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pobiera się opłatę w wysokości:

    

 

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

320

380

450

 

 

 • Za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą , pobiera się opłatę w wysokości:

                                                                                                              

 

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

320

380

450

 • Za zgłoszenie do wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego pobiera się jedną opłatę, od­po­wiednią do okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opła­ty za każdy pojazd.
 • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgło­szony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wy­so­kości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 • Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 • Za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 • Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro­ku­ry oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełno­moc­nictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłaty nie po­biera się, jeżeli dokument stwierdzający udzie­le­nie pełnomoc­nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia zostały po­świadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i upoważ­niają do odbioru dokumentów, a także wtedy, jeżeli peł­no­moc­nictwo udzie­la­ne jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń­stwu).
 • Opłaty za licencję i wypisy z licencji wnosi się gotówką w kasie lub przelewem na rachu­nek bankowy Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachunku: 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003
 • Opłatę skarbową wnosi się gotówka w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachun­ku: 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za po­śred­nictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zezwolenia – decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 123
Opłaty za odwołanie Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie licencji
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności dla osób chcących uzyskać licencję na przewóz osób
 • Wykaz pojazdów samochodowych.
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 • Dowód wniesienia  wymaganych opłat.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu 1. W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości przedsiębiorcy lub pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika 2. Do wszystkich składanych kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • oryginały wymaganych dokumentów
Informacje dodatkowe
 • Starosta Płoński udziela licencji przedsiębiorcom, których siedziby znaj­dują się na terenie powiatu płońskiego.
 • Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy o transporcie drogowym, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku po­prze­dzającego rok, w którym ocena jest dokonywana.
 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku­men­tu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariu­sza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika stro­ny będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem paten­towym lub doradcą podatkowym.
 • Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 • Licencja uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 • Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, od dnia 1 marca 2011 r.: Kto, będąc przedsiębiorcą:
  I.    nie zgłasza na piśmie organowi który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, (tj. zmiany: w zakresie oznaczenia;
 • siedziby i adresu; numeru w rejestrze przedsiębiorców - KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej – EDG; pojazdu eksploatowanego w ramach posiadanego zezwolenia), w terminie 28 dni od dnia ich powstania,
   nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna
  - podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
  Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia zezwolenia.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony