Wyrejestrowanie pojazdu

Tytuł strony Wyrejestrowanie pojazdu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów ,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 m-ca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 m-cy

Opłaty
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.
 • Decyzja o wyrejestrowaniu – 10,00 zł opłata skarbowa

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu;

 -  Przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów;

      a) zaświadczenie o demontażu pojazdu,                                                

      b) dowód rejestracyjny,                                                                        

      c) tablice rejestracyjne,                                                                          

   

-  Kradzież pojazdu:                                                                              

      a) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o kradzieży pojazdu,            

      b) dowód rejestracyjny,                                                                

   

-  Wywóz pojazdu z kraju:                                                                    

     a) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,              

     b) dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą.

-  Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:                  

    a) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,    

    b) dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy      

    c) dowód rejestracyjny,                                                                        

 

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe
 • Pojazd wyrejestrowany nie podlega ponownej rejestracji z wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego, ciągnika i przyczepy rolniczej oraz pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą;

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Inne sprawy związane z rejestracją

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Inne sprawy związane z rejestracją
 2. Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony