Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Tytuł strony Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 627 zpóźn. zm)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016r., poz. 231),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 973),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Opłaty

Po zdanym egzaminie;

- 100,00 zł – za wydanie prawa jazdy,

Opłat można dokonać przelewem na rachunki bankowe Starostwa:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003 – za dokument

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy;

  • dostępny wyłącznie w siedzibie organu.

Przed zapisaniem się w ośrodku szkolenia kierowców należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Transportu celem otrzymaniu numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) przedkładając następujące dokumenty:

  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat - dotyczy kat. AM, A1, B1, T,
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przed uzyskaniem wymaganego wieku przez kandydata na kierowcę,
  • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu.
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy – po zdanym egzaminie.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

A) Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:

1. AM – 14 lat

2. A1,B1,T – 16 lat

3. A2, B, B+E, C1, C1+E – 18 lat

4. A, jeśli co najmniej 2 lata posiadała kat. A2 – 20 lat

5. C, C+E, D1, D1+E - 21 lat

6. A, D, D+E - 24 lata

7. dla pozwolenia do kierowania tramwajem – 21 lat.

 B) Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

za pośrednictwem poczty- przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tylko w przypadku gdy osoba wcześniej uiściła opłatę za wydanie prawa jazdy)

bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

 C) Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo i dokument tożsamości.

 D) Prawo jazdy otrzymuje osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

E) Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2,A, B1,B,B+E,T, wydaje się na okres 15-tu lat. Okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Prawa jazdy

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Prawa jazdy
  2. Profil kandydata na kierowcę

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony