Udzielenie zaświadczenia na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy na potrzeby własne

Tytuł strony Udzielenie zaświadczenia na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy na potrzeby własne
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, pokój nr 332
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administra­cyjnego

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w spra­wie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wy­ko­nywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie cer­tyfikatu kompetencji zawodowych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wzorów zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne orza wypisu z tego zaświadczenia

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Opłaty

- Za wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne na czas nieokreślony, pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

- Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

- Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

- Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

- Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

- Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro­ku­ry oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełno­moc­nictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłaty nie po­biera się, jeżeli dokument stwierdzający udzie­le­nie pełnomoc­nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia zostały po­świadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i upoważ­niają do odbioru dokumentów, a także wtedy, jeżeli peł­no­moc­nictwo udzie­la­ne jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń­stwu).

Opłaty za licencję i wypisy z licencji wnosi się przelewem na rachu­nek bankowy Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachunku: 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

Opłatę skarbową wnosi się gotówka w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachun­ku: 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 .

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za po­śred­nictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania licencji – decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 123
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne - zał.
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym– zał.
  • Wykaz pojazdów samochodowych (w załączeniu), zgłaszanych do zaświadczenia wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi, np.:

a. umowy leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z ewentualnym protokołem odbioru lub upoważnienie do użytkowania pojazdu,

b. umowy najmu (dodatkowo, w przypadku pojazdów leasingowanych zgoda firmy leasingowej),
c. umowy dzierżawy,
d. umowy użyczenia,
e. umowy przewłaszczenia wraz z umową o kredyt.

  • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
  • Dowód wniesienia  wymaganych opłat.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
  • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Starosta Płoński udziela zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne przedsiębiorcom, których siedziby znaj­dują się na terenie powiatu płońskiego.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku­men­tu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariu­sza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika stro­ny będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem paten­towym lub doradcą podatkowym.

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony