Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Tytuł strony Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Do 1 m-ca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

Do 2 m-cy – sprawy szczególnie skomplikowane

Opłaty
 • Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Znaki legalizacyjne - 12,50 zł
 • Tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00 zł,
 • Tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, do przyczepy – 40,00 zł,
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.

- Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003.

 - Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rejestrację pojazdu;

2. Dowód własności pojazdu;

3. Dowód rejestracyjny pojazdu jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z części I i części II, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza obie części dowodu rejestracyjnego. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu;

4. Tablice rejestracyjne; jeżeli pojazd sprowadzony bez tablic właściciel dołącza stosowne oświadczenie;

5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

6. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

7. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

8. Oświadczenie sprowadzającego o dacie sprowadzenia pojazdu o ile data sprowadzenia nie jest wskazana w dowodzie własności. 

Wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie dokumentów oryginalnych.

Rejestracja pojazdu ma formę decyzji administracyjnej i odbiór decyzji jest osobisty lub przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy dane odnoszące się zdobywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym jako dowód własności wymagane do rejestracji są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie praw własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu własności.

Czasowej rejestracji można dokonać warunkowo, pomimo braku dowodu odprawy celnej, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, jeśli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że do momentu wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu i zobowiąże się do dostarczenia brakujących dokumentów przed odbiorem dowodu rejestracyjnego.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Rejestracja pojazdu

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Rejestracja pojazdu z zagranicy

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony