Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym

Tytuł strony Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administra­cyjnego

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w spra­wie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wy­ko­nywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie cer­tyfikatu kompetencji zawodowych

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Opłaty

- Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób, w zależności od okresu ważności oraz obszaru, pobiera się opłatę w wysokości:

Rodzaj pojazdu

samochodowego

Okres

ważności

zezwolenia

Opłata w zł /

Obszar powiatu

autobus do 1 roku 250
autobus do 2 lat 300
autobus do 3 lat 350
autobus do 4 lat 450
autobus do 5 lat 550

- Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób , w zależności od okresu ważności oraz obszaru, pobiera się opłatę w wysokości:

Rodzaj pojazdu

samochodowego

Okres

ważności

zezwolenia

Opłata w zł /

Obszar powiatu

autobus do 1 roku 125
autobus do 2 lat 150
autobus do 3 lat 175
autobus do 4 lat 225
autobus do 5 lat 275

- Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za zezwolenia;

- Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wy­so­kości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia;

- Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia;

- Za przedłużenie ważności zezwolenia, jak za wydanie nowego zezwolenia.

- Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro­ku­ry oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełno­moc­nictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłaty nie po­biera się, jeżeli dokument stwierdzający udzie­le­nie pełnomoc­nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia zostały po­świadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i upoważ­niają do odbioru dokumentów, a także wtedy, jeżeli peł­no­moc­nictwo udzie­la­ne jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń­stwu).

Opłaty za zezwolenie i wypisy z zezwolenia wnosi się przelewem na rachu­nek bankowy Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachunku: 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

Opłatę skarbową wnosi się gotówka w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachun­ku: 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 .

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za po­śred­nictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania licencji – decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 123
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie nowego lub zmianę istniejącego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób.

2. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego.

3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej – podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.

4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjna i przystankami.

5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

6. Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

7. Dowód wniesienia wymaganych opłat.

Przy przewozach regularnych osób:

- Cennik;

- Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.

Przy przewozach regularnych specjalnych osób:

- Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • oryginały wymaganych dokumentów
Informacje dodatkowe

Wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wymaga zezwolenia wydanego przez Starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwych ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku­men­tu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariu­sza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika stro­ny będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem paten­towym lub doradcą podatkowym.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 5 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony