Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Starostwa i Powiatu, które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga. 

Inspektor Ochrony Danych Ewa Zacieska, telefon 23 662 77 64 wew. 141, adres e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.

 

Dane kontaktowe osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Płońsku w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych:

Paweł Zacieski, telefon 23 662 77 64 wew. 112, adres e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Starostwie Powiatowym w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych lub przepisów szczególnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
 • Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeżeli:

          - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

          - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

          - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39.
 • Monitoringiem wizyjnym zostały objęte budynki i ich otoczenie Starostwa Powiatowego w Płońsku zlokalizowane w Płońsku przy ul. Płockiej 39, ul. ks. J. Popiełuszki 14 oraz ul. ks. J. Popiełuszki 14A.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym obszarze, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie zapisów z monitoringu przez okres 28 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że:

 •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres 09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu realizacji obowiązku jawności działania organów poprzez transmisję obrad z sesji Rady Powiatu Płońskiego, nałożonego ustawą o samorządzie powiatowym art. 15 ust. 1 lit. a.
 • Sesje Rady Powiatu Płońskiego są transmitowane online w sieci internetowej na stronie internetowej Powiatu Płońskiego www.powiat-plonski.pl i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zapisane na nośnikach danych oraz są protokołowane. Nagrania z obrad udostępniane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiat-plonski.bip.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych (anonimizacji), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach art. 21 RODO).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

     

Klauzula informacyjna-przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Starostwie Powiatowym w Płońsku w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, o których mowa w Dziale II rozdziale 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczącym milczącego załatwienia sprawy, w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych lub przepisów szczególnych.
 • Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeżeli:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit. e).
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płońsku w rozumieniu przepisów Działu II rozdziału 8a Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Płońsku wpłynęła informacja, że w podmiocie świadczącym usługi smsowe (Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu – SerwerSMS.pl) w ramach której realizowana jest wysyłka SMS na wskazane numery w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa, polegające na uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do części danych bilingowych klientów oraz dostępu do fragmentu archiwalnej bazy danych zawierającej powierzone dane, w tym o przeprowadzonych wysyłkach. Przyczyną był incydent bezpieczeństwa.

Na skutek opisanego zdarzenia uzyskano dostęp do Państwa numeru telefonu oraz treści przekazywanych komunikatów z Referatu Powiatowe Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego w Płońsku w dniu 17.02.2023 r. Informujemy, że w komunikatach nie znajdowały się inne Państwa dane.

Otrzymaliśmy informację od Wykonawcy, że podatność w systemie wykorzystana do przeprowadzenia ataku została zidentyfikowana i usunięta.

Informujemy, że wdrożono szereg działań mających na celu zapobieżenie wystąpieniu podobnego zdarzenia w przyszłości. Platforma jest stale monitorowana przez zespół bezpieczeństwa Wykonawcy pod kątem wszelkiej podejrzanej aktywności.

Wykonawca niezwłocznie poinformował o powyższym zdarzeniu odpowiednie służby, w tym Policję oraz zgłosił naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy Państwu:

 • zachowanie czujności odnośnie nieoczekiwanych wiadomości, połączeń w szczególności od nieznanych nadawców. Zalecamy dokładne analizowanie kierowanych do Państwa komunikatów zawartych w wiadomościach SMS oraz połączeniach, które mogą być próbą pozyskania większej ilości danych.
 • zachowanie ostrożności przy otwieraniu linków lub załączników z podejrzanych wiadomości z nieznanych numerów telefonów.

Jeśli mają Państwa jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo przekazać nam dodatkowe informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e - mail: iod@powiat-plonski.pl

Powrót na początek strony