Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Starostwa i Powiatu, które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga. 

Inspektor Ochrony Danych Ewa Zacieska, telefon 23 662 77 64 wew. 141, adres e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.

 

Dane kontaktowe osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Płońsku w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych:

Paweł Zacieski, telefon 23 662 77 64 wew. 112, adres e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Starostwie Powiatowym w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych lub przepisów szczególnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
 • Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeżeli:

          - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

          - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

          - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39.
 • Monitoringiem wizyjnym zostały objęte budynki i ich otoczenie Starostwa Powiatowego w Płońsku zlokalizowane w Płońsku przy ul. Płockiej 39, ul. ks. J. Popiełuszki 14 oraz ul. ks. J. Popiełuszki 14A.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym obszarze, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie zapisów z monitoringu przez okres 28 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

Powrót na początek strony