Uzyskanie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Tytuł strony Udzielenie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administra­cyjnego
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r.w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów  licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w spra­wie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wy­ko­nywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie cer­tyfikatu kompetencji zawodowych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Opłaty

- Za licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, pobiera się opłatę w wysokości:

 • 800 zł - okres ważności licencji od 2 do 15 lat;
 • 900 zł - okres ważności licencji powyżej 15 do 30 lat;
 • 1000 zł - okres ważności licencji powyżej 30 do 50 lat.

- Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za zmianę licencji

- Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro­ku­ry oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełno­moc­nictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłaty nie po­biera się, jeżeli dokument stwierdzający udzie­le­nie pełnomoc­nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia zostały po­świadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i upoważ­niają do odbioru dokumentów, a także wtedy, jeżeli peł­no­moc­nictwo udzie­la­ne jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń­stwu).

Opłaty za licencję wnosi się przelewem na rachu­nek bankowy Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachunku: 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

Opłatę skarbową wnosi się gotówka w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachun­ku: 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092.

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za po­śred­nictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zezwolenia – decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 123
Opłaty za odwołanie Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie licencji
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
  a. przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się tym certyfikatem), lub
  b. osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z  dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
      a. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
      b. dokumenty potwierdzające:

      - dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na    rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
      - posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów  wartościowych,
      - udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
      - własność nieruchomości
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 50 000 euro.
Wartość euro przeliczana jest po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu roku, poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek.

 • Dowód wniesienia  wymaganych opłat.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • oryginały wymaganych dokumentów
Informacje dodatkowe

Starosta Płoński udziela licencji przedsiębiorcom, których siedziby znaj­dują się na terenie powiatu płońskiego.

Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy o transporcie drogowym, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku po­prze­dzającego rok, w którym ocena jest dokonywana.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku­men­tu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariu­sza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika stro­ny będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem paten­towym lub doradcą podatkowym.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Licencji  udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Licencja uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, od dnia 1 marca 2011 r.: Kto, będąc przedsiębiorcą:
I.  nie zgłasza na piśmie organowi który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, (tj. zmiany: w zakresie oznaczenia; siedziby i adresu; numeru w rejestrze przedsiębiorców - KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej – EDG; pojazdu eksploatowanego w ramach posiadanego zezwolenia), w terminie 28 dni od dnia ich powstania,
II.  nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna
- podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia zezwolenia.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony