Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2023 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2023 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2023 rok

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2023 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu (art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2023 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Załączniki:

1.Pismo.

2.Uchwała Zarządu Powiatu.

3.Raport.

4.Załącznik nr 1.

5.Załącznik nr 2.

6.Wzór zgłoszenia.

7.Wzór-lista podpisów mieszkańców.

8.Klauzula informacyjna.

Powrót na początek strony