Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego

Tytuł strony Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

Termin załatwienia sprawy
  • Niezwłocznie
  • W ciągu 1 m-ca
  • W ciągu 2 m-cy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych
Opłaty

Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego;      

2. Dowód rejestracyjny;                                                         

- Wniosek o wpis zastawu rejestrowego:

· Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralna informację o zastawach   rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycja w rejestru zastawów.                                                                                

Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego :

· Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.                     

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • polisa OC
Informacje dodatkowe

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Inne sprawy związane z rejestracją

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Inne sprawy związane z rejestracją
  2. Adnotacje (gaz, hak, Vat i inne)

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony