Wtórnik nalepki kontrolnej

Tytuł strony Wtórnik nalepki kontrolnej
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2014r.,   poz. 1522 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1727 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U z 2015r. poz. 681),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012r., poz. 481 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do kart pojazdów oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją , przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1857 z późn. zm.).
Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie
 • Do 1 m-ca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • Do 2 m-cy – sprawy szczególnie skomplikowane
Opłaty

- nalepka kontrolna – 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

- pełnomocnictwo – 17 zł; opłata skarbowa

- Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003.

- Opłatę ewidencyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul Płocka 28 lub przelewem na konto nr 15 8230 0007 0013 2307 2000 0004.

- Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej wraz z oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

2. Dowód rejestracyjny;

3. Karta pojazdu - jeżeli była wydana;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • polisa OC
Informacje dodatkowe

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Rejestracja pojazdu

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Wtórniki: dowodu rejestracyjnego, tablic, nalepek, karty pojazdu; trzecia tablica

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony