Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok

Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu (art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja Rady Powiatu Płońskiego została zwołana na 29 czerwca 2021 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro sala nr 325).

Załączniki:

  1. Pismo z dnia 31.05.2021r. przekazujące Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok
  2. Uchwała Zarządu Powiatu Płońskiego Nr 734-2021 z dnia 31.05.2021r.
  3. Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok
  4. Załącznik nr 1-Realizacja Uchwał Rady Powiatu Płońskiego za 2020 r.
  5. Załącznik nr 2-Realizacja Uchwał Zarządu Powiatu Płońskiego za 2020 r.
  6. wzór zgłoszenia do debaty o Stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok
  7. wzór-lista podpisów mieszkańców Powiatu Płońskiego
  8. Klauzula informacyjna -Starostwo Powiatowe w Płońsku
Powrót na początek strony