Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Tytuł strony Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Termin załatwienia sprawy
  • Do 1 miesiąca
Opłaty

brak

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

Wniosek organu właściwego dłużnika alimentacyjnego ( wójt, burmistrz, prezydent miasta ) o zatrzymanie prawa jazdy.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dowód osobisty
Informacje dodatkowe

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

- ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz dłużnika alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie mniejszej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów,

- lub gdy nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Prawa jazdy

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Prawa jazdy
  2. Postępowania administracyjne i inne

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony