Rejestracja pojazdu marki "Sam"

Tytuł strony Rejestracja pojazdu marki "Sam"
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Do 1 m-ca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

Do 2 m-cy – sprawy szczególnie skomplikowane

Opłaty
 • Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Znaki legalizacyjne - 12,50 zł
 • Tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00 zł,
 • Tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, do przyczepy – 40,00 zł,ł
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.
 • Decyzja – 10,00 zł opłata skarbowa.

- Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003.

- Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych;

2. Wniosek o rejestrację pojazdu;

3. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu, a nadwozie, podwozie lub rama jest konstrukcji własnej;

4. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu, lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielane jest za opłatą przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast badanie potwierdzające spełnianie warunków i wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego wykonywane jest przez jednostkę uprawnioną po wcześniejszym nabiciu numeru identyfikacyjnego w stacji kontroli pojazdów na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Płońskiego.

Rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentów oryginalnych.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Rejestracja pojazdu

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Rejestracja pojazdu z kraju.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony