Raport o Stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok

Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu (art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Załączniki:

  1. Pismo.
  2. Uchwała Zarządu Powiatu.
  3. Raport.
  4. Załącznik nr 1.
  5. Załącznik nr 2.
  6. Wzór zgłoszenia.
  7. Wzór-lista podpisów mieszkańców.
  8. Klauzula informacyjna.
Powrót na początek strony