Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Tytuł strony Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Do 1 m-ca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

Do 2 m-cy - sprawy szczególnie skomplikowane

Opłaty
 • Opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:                          
 •  na 2 miesiące – 80,00 zł,                                                               
 •  od 3 do 12 m-ca po 4 zł za m-c,
 •  od 13 do 24 m-ca po 2 zł za m-c
 •  od 25 do 48 m-ca po 0,25 zł za m-c.

- Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003.

 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.

- Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

2. Dowód rejestracyjny;

- Tablice rejestracyjne;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe
 • Wycofaniu czasowemu podlegają:                                                      
 •   samochody ciężarowe i przyczepy o dmc powyżej 3,5 tony,    
 •   ciągniki samochodowe,                                                                      
 •   pojazdy specjalne,                                                                              
 •   autobusy.                                                                                                

Pojazd, z wyłączeniem samochodu osobowego, może być wycofany czasowo z ruchu na okres od 2 do 24 m-cy z możliwością przedłużenia do 48 m-cy.

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Inne sprawy związane z rejestracją

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Inne sprawy związane z rejestracją
 2. Czasowe wycofanie/przywrócenie do ruchu

* samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

 1. w przypadkach skierowania przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pojazdu, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony