Wydanie wtórnika, przedłużenie ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem

Tytuł strony Wydanie wtórnika, przedłużenie ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz.627 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016r., poz. 231),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 973),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83).

Termin załatwienia sprawy
  • Do 7 dni od daty wpłynięcia dokumentów
  • Do 1 miesiąca w przypadku braku akt
Opłaty

- 30,00 zł – za wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem

Opłat można dokonać przelewem na rachunki bankowe Starostwa:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003 – za dokument

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem;

  • dostępny wyłącznie w siedzibie organu.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy terminu ważności pozwolenia;

4. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy terminu ważności pozwolenia;

5. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

6. Kserokopia posiadanego pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych;

7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dowód osobisty
  • pozwolenie do kierowania tramwajem
Informacje dodatkowe

Pozwolenie jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres wynikający z terminu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić organ wydający o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

W razie odzyskania utraconego pozwolenia należy ten dokument zwrócić staroście.

Pozwolenie na kierowanie tramwajem otrzymuje osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi, zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Prawa jazdy

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Prawa jazdy
  2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony