Deklaracja dostępności serwisu Powiat Płoński

Starostwo Powiatowe w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiat Płoński zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiat Płoński.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny, dekoracyjny lub zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Część dokumentów zamieszczona w postaci nieprzeszukiwalnej (załączniki pdf zawierające skany).

Wyłączenia:

1) multimedia nadawane na żywo; 2) multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; 3) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 4) mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo; 5) treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego: a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony; 6) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Rudzińska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@powiat-plonski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 662 40 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Płockiej 39

Do budynku można wejść przez dwa ogólnodostępne wejścia, do których prowadzą schody. Dla interesantów przeznaczone jest wejście od ul. Płockiej 39, gdzie w celu ominięcia schodów zastosowano pochylnię dla wózków inwalidzkich, z obustronnymi poręczami. Drzwi wejściowe są stosunkowo ciężkie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i część pomieszczeń. Miejsca do których prowadzą schody można pokonać za pomocą pochylni. W budynku znajduje się winda.

Pomieszczeniami niedostępnymi są sala konferencyjna oraz pomieszczenie socjalne zlokalizowane na II piętrze. Drzwi wewnętrzne w budynku mają szerokość 80 cm.

W budynku głównym przy ul. Płockiej 39 (II piętro, przy pokoju nr 321) zamontowane zostało krzesło ewakuacyjne. Dodatkowo budynek posiada oznaczenia pomieszczeń – kontrastowe, z wypukłą numeracją, alfabetem brajla oraz kodem QR zawierającym opis działalności danej komórki urzędu. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

W okolicy budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – znajdują się one po przeciwnej stronie ulicy: jeden przy ul. Płockiej, kolejny przy ul. 1 Maja. Miejsca parkingowe znajdują się w strefie płatnego parkowania.

Budynek przy ul. Popiełuszki 14

Do budynku, znajdującego się w tylnej części budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku, można wejść przez ogólnodostępne drzwi, przystosowane dla osób z potrzebami szczególnymi.  

Pomieszczenia należące do Starostwa znajdują się na I oraz II piętrze. Na piętro można wejść schodami lub wjechać windą.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i część pomieszczeń.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze.

Przy budynku zlokalizowano miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ul. Popiełuszki 14A

Budynek jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wysoki próg w drzwiach wejściowych. Schody, wyposażone w jednostronną poręcz,  można ominąć pochylnią.

W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najbliższa dostosowana toaleta znajduje się w sąsiednim budynku.

Na obszarze między budynkami występują różnice wysokości i przeszkody terenowe.

Do wszystkich budynków należących do Starostwa Powiatowego w Płońsku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

We wszystkich budynkach Starostwa Powiatowego w Płońsku dostępne są pętle indukcyjne.

W Starostwie Powiatowym w Płońsku nie można skorzystać z usługi tłumaczenia na polski język migowy (PJM). Usługa jest chwilowo niedostępna.

Inne informacje i oświadczenia

W budynkach przy ul. Popiełuszki 14 nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powrót na początek strony