Deklaracja dostępności serwisu Starostwa Powiatowego w Płońsku

Starostwo Powiatowe w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny ,dekoracyjny lub zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

1) multimedia nadawane na żywo; 2) multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; 3) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 4) mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo; 5) treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego: a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony; 6) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Sękowska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@powiat-plonski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236632411. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Płońsku mieści się w 3 lokalizacjach.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia przez drzwi zewnętrzne. Do wejścia od ul. Płockiej 39 oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze jest to Wydział Komunikacji i Transportu, Biuro Podawcze, Kasa Banku Spółdzielczego oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się Gabinety Starostów, Sekretariat, Wydział Finansowy, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz sala Konferencyjna, prowadzą schody oraz winda osobowa. Na drugie piętro, gdzie znajduje się Wydział Organizacyjno-Prawny, Audytor Wewnętrzny, Referat Zamówień Publicznych, Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, Referat Administracyjny, Referat Kontroli, Inspektor Ochrony Danych, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Gabinet Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Sala konferencyjna, prowadzą schody oraz winda osobowa (dostęp do Sali konferencyjnej na II piętrze po pokonaniu kilku schodów). Oprócz schodów jest także podjazd dla wózków inwalidzkich. W kabinie windy zamontowane są moduły głosowe. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 • Na parterze budynku w Wydziale Komunikacji i Transportu głosowe i wizualne wywoływanie numerów z systemu kolejkowego.
 • Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – posługujących się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo – migowym (SJM) - I piętro, pokój nr 224.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym w uprzęży oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Płockiej oraz ul. 1-go Maja znajdują się w strefie płatnego parkowania.

 

 Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 (na tyłach budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku), 09 – 100 Płońsk:

Z korytarza głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń schodami lub windą osobową. Na parterze jest to Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzą schody oraz winda osobowa. Na drugie piętro, gdzie ma siedzibę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Referat Rozwoju Gospodarczego, Referat Obsługi Informatycznej, Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, prowadzą schody oraz winda osobowa. Wszystkie ogólnodostępne korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – posługujących się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo – migowym (SJM) - II piętro, pokój nr 303.

 • Możliwość wejścia z psem asystującym. w uprzęży oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
 • Jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku oraz parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami przy akwenie „Rutki”, Ks. Jerzego Popiełuszki, dostępne bezpłatnie.

 

Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14A (na tyłach budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku), 09 – 100 Płońsk:

 • Wejście dla klientów z podjazdem umożliwiającym dostęp dla osób
  z niepełnosprawnościami. Z korytarza głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze jest to Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego , Referat ds. Archiwum Zakładowego i Biura Rzeczy Znalezionych oraz toaleta. Wszystkie ogólnodostępne korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – posługujących się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo – migowym (SJM) - II piętro budynku Starostwa, ul. ks. J. Popiełuszki 14, pokój nr 303.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym. w uprzęży oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
 • Jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku oraz parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami przy akwenie „Rutki”, Ks. Jerzego Popiełuszki, dostępne bezpłatnie.

Udogodnienia

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe

Standardowe skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu

TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu

CTRL oraz F – wyszukiwanie

CTRL oraz „+” - powiększanie treści strony internetowej

CTRL oraz „-”  - pomniejszanie treści strony internetowej

CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

- wersję kontrastową,

- wyróżnienie odnośników,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

 

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powrót na początek strony