Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo nieokreślone w Konwencji o ruchu drogowym

Tytuł strony Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo nieokreślone w Konwencji o ruchu drogowym
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz.627 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.1137 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),.

Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968r. (Dz. U. z 1988r. Nr 5, poz. 40 i 44)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016r., poz. 231),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz. 973),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232).

Termin załatwienia sprawy
 • Do 1 miesiąca
 • Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane
Opłaty

- 100,00 zł – za wydanie prawa jazdy

Opłat można dokonać przelewem na rachunki bankowe Starostwa:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003 – za dokument

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą

 • dostępny wyłącznie w siedzibie organu.

Przed zapisaniem się w ośrodku egzaminowania należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem otrzymania numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) przedkładając następujące dokumenty:

 1. Kserokopia zagranicznego prawa jazdy.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.
 3. Tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego zagranicznego prawa jazdy.
 4. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 5. Oryginał zagranicznego prawa jazdy należy zwrócić do Wydziału Komunikacji przy odbiorze krajowego prawa jazdy.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje conajmniej od 6-ciu miesięcy.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • dowód osobisty
 • oryginał zagranicznego prawa jazdy
Informacje dodatkowe

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów wygenerowany zostanie profil kandydata na kierowcę i warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Kierujący może posiadać tylko jedno prawo jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, to ograniczenie to uwzględnia się w wydawanym prawie jazdy.

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Prawa jazdy

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Prawa jazdy
 2. Wymiana/wtórnik prawa jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony