O Powiecie

Krótka charakterystyka powiatu: położenie, historia, gospodarka, kompetencje starostwa.


Herb Powiatu Płońskiego
Herb Powiatu Płońskiego
POWIAT PŁOŃSKI

Utworzony 1 stycznia 1999r. wszedł w skład Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 1384 km2. Liczy ponad 87 tys. mieszkańców. Tworzą go Miasto Płońsk, Miasto Raciąż, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Sochocin oraz Gmina Baboszewo, Gmina Dzierzążnia, Gmina Joniec, Gmina Naruszewo, Gmina Nowe Miasto, Gmina Płońsk, Gmina Raciąż, Gmina Załuski. Siedzibą powiatu jest miasto Płońsk.

Ziemia płońska jest usytuowana na Wysoczyźnie Płońskiej i Równinie Raciąskiej, leżących w centrum Północnego Mazowsza. Od północy i wschodu Wysoczyzna Płońska przylega do Równiny Raciąskiej i Doliny Wkry, od południa opada stromą krawędzią do doliny Wisły.

Malowniczo położone tereny poprzecinane krętymi rzekami, bogactwo obiektów historycznych i przyrodniczych, czyste wody, nieskażone przemysłem powietrze tworzą sprzyjające warunki dla rekreacji i wypoczynku.

Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Wśród upraw dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Ważne miejsce w strukturze upraw zajmują też rośliny oleiste, włókniste, zioła, a także warzywa i owoce. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej.

Powiat Płoński posiada wiele atrybutów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, m.in. przemysł krajowy i zagraniczny (skoncentrowany głównie w stolicy powiatu), obsługę celną i finansową, bogatą infrastrukturę społeczną w zakresie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, korzystny układ komunikacyjny.

Wykorzystując naturalne walory regionu, Płońsk stał się znaczącym centrum przemysłu rolno-spożywczego z szansami na dalszy intensywny rozwój. Poszczególne gminy dysponują wolnymi obiektami i terenami, które czekają na wykorzystanie - tak gospodarcze jak i rekreacyjno- wypoczynkowe.

Powiat jest jednostką administracyjną kierowaną przez starostę. Rada powiatu jest jednostką samorządową, stanowiącą i kontrolną powiatu, kierowaną przez przewodniczącego rady.

Starostwo Powiatowe ma w swej gestii m. in.: 
- edukację publiczną (szkoły ponadpodstawowe), 
- gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, 
- ochronę środowiska, 
- drogi powiatowe, 
- walkę z bezrobociem, 
- w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń - np. powodzi, staroście podlegają bezpośrednio: policja, straż pożarna, inspektor ochrony środowiska i inspektor sanitarny; starosta kieruje akcją ratunkową i odpowiada za decyzje podejmowane w czasie klęski żywiołowej.

Płońsk - stolica powiatu

Dzisiejszy Płońsk to jedno z najszybciej rozwijających się miast Mazowsza. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju zmusiła większość zakładów do przekształceń. Dawny Wedel, to teraz "Mondelez Polska Production”. W miejscu „Horteksu” pojawiły się dwie spółki: „AMP Logistyka” i „ Agriko”. W Płońsku zdecydowały się także zainwestować firmy z obcym kapitałem. Do nich należą m.in. Skandynawski Koncern Poligraficzny ELANDERS, francuska grupa „FARBY MAESTRIA”, a także zakład produkcyjny BRAAS Polska – należący do światowego lidera w dziedzinie pokryć dachowych.

Od 1997r. miasto Płońsk posiada tytuł „Messenger of Peace” nadany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju.

 

Powrót na początek strony