Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Tytuł strony Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, pokój nr 332
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administra­cyjnego
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w spra­wie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wy­ko­nywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie cer­tyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
 • Ustawa z dnia 25.10.2021r. o opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy
 • Do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 • Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.
Opłaty

- Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy, pobiera się opłatę w wysokości:

- 1 000 zł      

+ 10% tej opłaty za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

+ 10 % tej opłaty za każdy pojazd zgłoszony we wniosku

+ 1% tej opłaty za każdy wypis na pojazd zgłoszony we wniosku

+ 11% tej opłaty za każdy wypis na pojazd nie zgłoszony we wniosku

+ 5% tej opłaty za każdy wypis na pojazd w przypadku zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego         

+ 1% tej opłaty za każdy wypis w innym przypadku

+ 10% tej opłaty za wtórnik zezwolenia; utrata na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy

+ 25% tej opłaty za wtórnik zezwolenia; utrata w innych okolicznościach

+ 5% tej opłaty za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia w przypadku:

1. Śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej

2. Połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

 + 10% tej opłaty w przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym zezwolenie.

   - Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro­ku­ry oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełno­moc­nictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłaty nie po­biera się, jeżeli dokument stwierdzający udzie­le­nie pełnomoc­nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia zostały po­świadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i upoważ­niają do odbioru dokumentów, a także wtedy, jeżeli peł­no­moc­nictwo udzie­la­ne jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń­stwu).

Opłaty za zezwolenie i wypisy z zezwolenia wnosi się gotówką w kasie lub przelewem na rachu­nek bankowy Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachunku: 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, nr rachun­ku: 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092.

Tryb odwoławczy • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zezwolenia – decyzji. • Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa – pokój nr 123
Opłaty za odwołanie Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
  przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się tym certyfikatem), lub
  b. osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z  dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: a. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 ustawy z dnia 15 września 2000r.-Kodeks spółek handlowych”, b. prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, c. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym
 • Oświadczenie w/w osób o: a) niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, b) nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6.ust.1 lit.a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art.5 ust.5a ustawy o transporcie drogowym.   
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UEL.2009.300.510. Posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej wykazuje przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełniać swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9 000EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy; 5 000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UEL.2009.300.510. Posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej wykazuje przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełniać swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony ale nie przekracza 3,5 tony wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:

a) 1 800 EURO na pierwszy wykorzystywany pojazd

b) 900 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę.

 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną.
 • Wykaz pojazdów samochodowych, zgłaszanych do zezwolenia wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi, np.:
  umowy leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z ewentualnym protokołem odbioru lub upoważnienie do użytkowania pojazdu,
  b. umowy najmu (dodatkowo, w przypadku pojazdów leasingowanych zgoda firmy leasingowej),
  c. umowy dzierżawy,
  d. umowy użyczenia,
  e. umowy przewłaszczenia wraz z umową o kredyt.
 • Kserokopia umowy spółki – w przypadku gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej, chcących uzyskać wspólną licencję.
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 • Dowód wniesienia  wymaganych opłat.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu 1. W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości przedsiębiorcy lub pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika 2. Do wszystkich składanych kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • oryginały wymaganych dokumentów
Informacje dodatkowe
 • Starosta Płoński udziela zezwolenia przedsiębiorcom, których siedziby znaj­dują się na terenie powiatu płońskiego.
 • Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy o transporcie drogowym, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku po­prze­dzającego rok, w którym ocena jest dokonywana.
 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku­men­tu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariu­sza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika stro­ny będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem paten­towym lub doradcą podatkowym.
 • Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Zezwolenie jest ważne na czas nieoznaczony.
 • Zezwolenie uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 • Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, od dnia 1 marca 2011 r.: Kto, będąc przedsiębiorcą:
    I. nie zgłasza na piśmie organowi który udzielił zezwolenia, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, (tj. zmiany: w zakresie oznaczenia; siedziby i adresu; numeru w rejestrze przedsiębiorców - KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej – EDG; pojazdu eksploatowanego w ramach posiadanego zezwolenia), w terminie 28 dni od dnia ich powstania,
  II.    nie zwraca zezwolenia lub wypisów z zezwolenia organowi, który udzielił zezwolenia w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna
  - podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
  Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia zezwolenia.

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony