Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

 Debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu (art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja Rady Powiatu Płońskiego została zwołana na 24 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 w Płońsku

Załączniki:

  1. Pismo w sprawie przekazania Raportu o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok
  2. Uchwała Nr 464-2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 01.06.2020r.
  3. Raport o stanie powiatu za 2019 rok
  4. Załącznik nr 1-Realizacja Uchwał Rady Powiatu Płońskiego w 2019 roku
  5. Załącznik nr 2-Realizacja Uchwał Zarządu Powiatu Płońskiego w 2019 roku
  6. Wzór zgłoszenia do debaty o Stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok
  7. Wzór-lista podpisów mieszkańców Powiatu Płońskiego
  8. Klauzula informacyjna-Starostwo Powiatowe w Płońsku

 

Powrót na początek strony