Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Tytuł strony Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Opłaty

- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami";

3. Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;  

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony