Wydanie uprawnień diagnosty

Tytuł strony Wydanie uprawnień diagnosty
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

- 48 zł za wydanie uprawnień diagnosty

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie uprawnień diagnost;

2. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego;

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów;

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia;

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony