Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Tytuł strony Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t. j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2130),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019r. poz. 1840),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 100),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją , przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 431).
Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie
 • Do 1 m-ca – sprawy wymagającego postępowania wyjaśniającego
 • Do 2 m-cy – sprawy szczególnie skomplikowane
Opłaty

52,50 zł – opłata rejestracyjna za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej i dodatkowego znaku legalizacyjnego

17 zł – opłata skarbowa w przypadku działania przez pełnomocnika

 

Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

 

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092.

Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 • Dowód rejestracyjny – wymagany przy odbiorze dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 • Karta pojazdu – jeżeli była wydana – wymagana przy odbiorze dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu Brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • polisa OC
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Rejestracja pojazdów.

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Wtórniki: dowodu rejestracyjnego, tablic, nalepki, karty pojazdu; trzecia tablica

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony