Zmiana użytku gruntowego oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Tytuł strony Zmiana użytku gruntowego oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Termin załatwienia sprawy

Ustawowy termin określony w KPA

Opłaty

opłata skarbowa 10 zł

Tryb odwoławczy Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek złożony przez właściciela (we wniosku należy wskazać wykonawcę prac klasyfikacyjnych);

2. W przypadku zmiany użytków z leśnego na rolny ostateczna decyzja wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na użytek rolny;

3. W przypadku zmiany użytków z rolnego na leśny ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis mpzp potwierdzających przeznaczenie gruntów do zalesienia;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu operat klasyfikacyjny
Informacje dodatkowe

Prawomocna decyzja zatwierdzająca zmianę rodzaju użytku jest podstawą do wprowadzenia zmiany w rejestrze ewidencji gruntów.

Koszt sporządzenia operatu klasyfikacyjnego ponosi wnioskodawca.

Powrót na początek strony