Wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

Tytuł strony Wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków;

2. Oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony