Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Tytuł strony Wydanie wypisu /wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnienie materiałów zasobu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Termin załatwienia sprawy

wypisy - niezwłocznie

wyrysy - do 30 dni

Opłaty

Zgodnie z tabelą nr 11 zawartą w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tryb odwoławczy Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i kartograficznego jako organu II instancji
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wypisu /wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub wniosek o udostępnienie materiałów zasobu

2. Dokument potwierdzający dane identyfikacyjne podmiotów ewidencyjnych wymienionych w art. 20 ust. 2, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3. Upoważnienie do załatwienia sprawy w imieniu podmiotów ewidencyjnych wymienionych w art. 20 ust. 2, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony