Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Tytuł strony Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Termin załatwienia sprawy

Ustawowy termin określony w KPA

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy Do SKO za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;

2. Dokument własności np.: akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi;

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania (opatrzona klauzulą ostateczności) lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego z częścią graficzną;

4. Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną i wyliczoną powierzchnią do wyłączenia z rozliczeniem wg klas i użytków, podpisany przez projektanta - wykonawcę projektu;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu operat klasyfikacyjny
Informacje dodatkowe

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe podlega opłacie (należność jednorazowa oraz opłaty roczne).

Nie podlegają obowiązkowi uiszczenia należności i opłat rocznych gruntu zajęte pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni do 0,05 ha oraz do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budownictwa wielorodzinnego.

Powrót na początek strony