Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntów

Tytuł strony Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntów
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł na konto Urządu Miasta w Płońsku nr 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 za wydanie zaświadczenia dla celów innych niż uzyskanie ubezpieczenia społecznego, świadczeń socjalnych oraz nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Tryb odwoławczy Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntów

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony