Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Tytuł strony Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Technologii 1 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021.1374)

Termin załatwienia sprawy

Narady koordynacyjne Starosty Płońskiego odbywają się za pomocą Geportalu Powiatu Płońskiego. W związku z przeprowadzeniem narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów zainteresowanych naradą.

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu  wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na mapie zgodnie z art. 28b ust.3 ustawy PGiK.

Opłaty

Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacji usytuowania projektowanych sieci według cennika zawartego w tabeli nr 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu :

  • 150 zł – za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem,
  • 105 zł – (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem.

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

  • 105 zł – (150 zł x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,
  • 73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 0,7 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy.
Wymagane dokumenty

       Załączniki do wniosku:

  • plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapy d/c projektowych) lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

    (Plik.pdf w/w projektu)

  • dowód wniesienia opłaty,
  • wykaz współrzędnych geodezyjnych X, Y - plik tekstowy zawierający wykaz współrzędnych wszystkich punktów charakterystycznych projektowanych sieci  lub  plik wektorowy w formacie oprogramowania aktualnie wykorzystywanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (format .dxf), określonych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zdefiniowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012.1247)
Informacje dodatkowe

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się podczas narad koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Sytuowanie to dotyczy obszaru miast oraz pasów drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Uzgodnieniom tym nie podlegają projekty: przyłączy; sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej; sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego (o usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym).

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach przedmiotem narady może być sytuowanie sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w ustawie lub sytuowanie przyłączy, w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Ewentualne wady w dostarczonej dokumentacji mogą stanowić podstawę do wyrażenia negatywnego stanowiska delegowanych przedstawicieli co do możliwości uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu następuje na wniosek inwestora, projektanta, wójta/burmistrza/prezydenta miasta, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu.

Powrót na początek strony