Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Tytuł strony Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji - odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty
  1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (w zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części);
  2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  5. Zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  6. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy;
  7. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony