Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Tytuł strony Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku - 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;

Zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;

Szkic usytuowania obiektu budowlanego;

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

Projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb.

Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony