Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego inwestora

Tytuł strony Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego inwestora
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł, - budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku - 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego inwestora;

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę) lub kopia aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości budowlanej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją budowlaną;

Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dziennik budowy
Powrót na początek strony