Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Tytuł strony Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 i ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych nie z winy organu, czyli m.in.: czasu w którym wnioskodawca uzupełnia wskazane braki.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł, - budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty

 

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku - 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika;
  4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  5. Zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia.
Powrót na początek strony