Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Tytuł strony Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

Termin załatwienia sprawy

Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:

1) wykonalna stała się decyzja o:

a) pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

b) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego,

c) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego;

2) inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy;

2. Potwierdzenie opłaty za dziennik budowy;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony