Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę

Tytuł strony Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Termin załatwienia sprawy

21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji - odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty
  1. Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego (w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia);
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
  4. Zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
  5. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  8. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  9. Projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb.
Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony