Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Tytuł strony Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
Wydział prowadzący sprawę Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy

Organ administracji architektoniczno-budowlanej - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości – 10 zł, - budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty

 

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku - 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości zawierający
  2. Odpis wystąpienia do właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu przesłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wyrażenie zgody na wejście do budynku, lokalu lub na teren nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,
  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  4. Mapa z usytuowaniem obiektu budowlanego.
Powrót na początek strony