Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

Tytuł strony Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
Wydział prowadzący sprawę Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli wniosek dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych lub lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków, jeżeli las usytuowany jest na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy lub w granicach administracyjnych miast oraz zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w pkt 86 ww. rozporządzenia;

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

10 zł opłata skarbowa w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Płońsku (95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 Bank Spółdzielczy w Płońsku);

Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w art. 220 § 3 KPA, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek (sporządzony samodzielnie);

2. Mapa ewidencyjna z zaznaczeniem fragmentu lasu do zmiany lasu na użytek rolny;

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

4. Potwierdzenie opłaty skarbowej;

Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość
Powrót na początek strony