Wydanie zaświadczenia, czy dana nieruchomość objęta jest opracowaniem uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją wynikającą z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Tytuł strony Wydanie zaświadczenia, czy dana nieruchomość objęta jest opracowaniem uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją wynikającą z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Wydział prowadzący sprawę Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty

17 zł opłata skarbowa w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Płońsku (95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 Bank Spółdzielczy w Płońsku)

Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o którym mowa w art. 220 § 3 KPA, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy dana nieruchomość objęta jest opracowaniem uproszczonego planu urzadzania lasu lub decyzją wynikającą z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;

2. Potwierdzenie opłaty skarbowej;

Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dokument potwierdzający tożsamość
Powrót na początek strony