Informacja o warunkach uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Informacja o  warunkach uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców)

Procedura

Działalność w zakresie wydobywania ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Do właściwości Starosty jako organu koncesyjnego należy udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

 • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
 • wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności oraz uzyskania opinii marszałka województwa. Jeżeli ustawa uzależnia rozstrzygnięcie organu administracji od współdziałania (uzgodnienia) z innym organem administracji, zajmuje on stanowisko nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek, w którym należy:

 1. Oznaczyć wnioskodawcę, jego siedzibę i adres (firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej);
 2. Podać numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku spółek cywilnych: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników);
 3. Określić rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 4. Określić właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (aktualny wypis z rejestru z ewidencji gruntów);
 5. Określić prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 6. Określić czas, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 7. Określić środki jakimi wnioskodawca dysponuje celem zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności;
 8. Określić wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 9. Określić sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 10. Określić złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 11. Określić wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 12. Określić projektowane położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 13. Określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu (określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu)
 14. Określić przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego

Załączniki do wniosku:

 1. Kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji i dodatków do dokumentacji.
 2. Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, np. decyzja udzielająca koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta z ministrem właściwym do spraw środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
 3. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z klauzulą ostateczności) Decyzję środowiskową należy uzyskać przed złożeniem wniosku koncesyjnego. Jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Uwaga: decyzja środowiskowa dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin, dla których organem koncesyjnym jest starosta,  jest wymagana:

– w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziornej,

– na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego – na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy,

– na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

– w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

– jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

– jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

 1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe projektowanego obszaru i terenu górniczego w odpowiedniej skali – 7 egzemplarzy.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji: 616,00 zł
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową należy uiścić w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Nr rachunku  95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

(tytułem wpłaty: opłata za udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża… / opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań dotyczących koncesji, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk (pokój nr 208)
tel.(23) 662-77-64  wew. 148
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Starostwie Powiatowym w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych lub przepisów szczególnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
 • Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeżeli:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

Powrót na początek strony