Rekompensaty od Nowej Telefonii

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że Prezes UOKiK wydał decyzję Nr RKR-2/2019 wobec spółki Nowa Telefonia z Warszawy. Przedsiębiorca oferował konsumentom usługi telekomunikacyjne, a umowy zawierał w ich domach. Ze skarg konsumentów wynika, że przedstawiciele Nowej Telefonii mogli wprowadzać ich w błąd, co do tożsamości podmiotu, z którym zawierają umowę. Takie działanie może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. UOKiK przyjął zobowiązanie Nowej Telefonii do wyeliminowania skutków swojej praktyki.

Przedsiębiorca zobowiązał się do :

  1. wypłacenia 60 zł rekompensaty każdemu klientowi, który od 1.01.2016 r. do 20.08.2019 r. złożył reklamację lub skargę np. do UOKiK czy rzecznika konsumentów,
  2. zrobienia przeglądu reklamacji i skarg z tego okresu oraz rozpatrzenia ich pozytywnie,
  3. umorzenia naliczonych lub zwrócenia zapłaconej kary konsumentom, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią,
  4. umożliwienia rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów osobom, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi nadal są abonentami firmy,
  5. zawiadomienia konsumentów listem poleconym o przysługujących im rekompensatach.

 

Szczegółowe informacje : https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15848.

Powrót na początek strony