Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki.


Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich. Został powołany dla ułatwienia współpracy bankom i ich klientom ( konsumentom), mając zapewnić tym ostatnim szybką, tanią i pozasądową ochronę prawną.
Klient banku, który w wyniku nienależytego wykonania przez bank umowy poniósł szkodę, może żądać rozpoznania sporu przez Arbitra Bankowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- spór powstał pomiędzy konsumentem czyli osobą fizyczną, która
zawarła umowę z bankiem w celu niezwiązanym z działalnością
gospodarczą a bankiem – członkiem Związku Banków Polskich lub
bankiem, który poddał się orzecznictwu Arbitra,

- spór dotyczy roszczenia pieniężnego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub też
innych czynności na rzecz konsumenta,

- wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8 tysięcy zł ( należy
podkreślić, że chodzi o wartość przedmiotu sporu a nie o wartość
umowy; do wartości sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów,
a w przypadku kilku roszczeń sumuje się ich wartość),

- spór powstał po dniu 1 lipca 2001 r.,

- spór nie był wcześniej przedmiotem postępowania przed sądem
powszechnym lub polubownym.

Skargi do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego mogą składać tylko konsumenci, przez których rozumie się osoby fizyczne, które zawierają umowę z bankiem w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Przed Arbitrem nie można dochodzić roszczeń kierowanych do Skarbu Państwa dotyczących np.: książeczek mieszkaniowych czy też kredytów z dopłatami ze środków budżetowych ( np.: kredytów studenckich, powodziowych).
Wszczęcie postępowania następuje tylko na pisemny wniosek konsumenta lub jego pełnomocnika. Aby można było go złożyć musi zostać wyczerpane postępowanie reklamacyjne w banku.

Wniosek musi zawierać:

- imię i nazwisko konsumenta, adres ( ewentualnie telefon, e-mail) ,
pełnomocnictwo,

- oznaczenie banku poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału, adresu i
jego siedziby,

- określenie żądania wraz z krótkim uzasadnieniem, a także środki
dowodowe w postaci dokumentów, których odpisy winny być
załączone do wniosku,

- określenie wartości przedmiotu sporu.

Ponadto należy dołączyć dowód złożenia w banku reklamacji i dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub oświadczenie konsumenta, że bank nie udzielił odpowiedzi na jego skargę w terminie 30 dni.
Całość dokumentów należy przesłać do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego pocztą na adres:

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. ( 22) 48 68 40

Wraz z wnioskiem konsument musi uiścić opłatę w kwocie 50 zł na rachunek Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich :

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa
nr 55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata ta wynosi 20 zł. Arbiter Bankowy nie podejmuje żadnych działań dopóki opłata, o której mowa nie zostanie uiszczona.

Głównym zadaniem Arbitra jest doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu, gdyż jego polubowne zakończenie jest dla stron wygodne i trwałe. Jeżeli nie uda się zawrzeć ugody, wówczas Arbiter wydaje orzeczenie.
Bank przegrywający sprawę obowiązany jest zwrócić konsumentowi kwotę uiszczonej przez niego opłaty. W przypadku odrzucenia wniosku przez Arbitra, opłata nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku zwrotu wniosku konsumentowi Arbiter Bankowy zarządza zwrot połowy uiszczonej przez konsumenta opłaty.
Orzeczenia Arbitra są dla banku ostateczne. Bank obowiązany jest wykonać orzeczenie Arbitra Bankowego nie póżniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia. Natomiast niezadowolony z rozstrzygnięcia konsument może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Więcej informacji na temat Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajduje się na stronie
www. zbp.pl

Powrót na początek strony