Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Tytuł strony Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Wydział prowadzący sprawę Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Miejsce złożenia dokumentów Biuro podawcze, ul. Płocka 39, pok. 123, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

art. 4 ust. 4 oraz art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016.176.)

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty zgłoszenia

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Płońskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych,

  1. Statut klubu sportowego
  2. Lista założycieli klubu sportowego zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
  3. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego klubu sportowego
  4. Odpis Uchwały o powołaniu organizacji
  5. Odpis Uchwały w sprawie przyjęcia Statutu
  6. Odpis Uchwały o Powołaniu Komitetu Założycielskiego
  7. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego         
Powrót na początek strony